สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายธวัชชัย  สมร
 
1. นางวรางคณา  ยมจินดา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงพร  ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงทิชากร  เยื่อใย
 
1. นายวุฒิพงษ์  นาสมขวัญ
2. นายสรวุฒิ  แสวงดิลก