สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  สมร
2. เด็กชายอติเทพ  พรหมคง
 
1. นางสาววรรษมล  คะสาร
2. นายอิทธิพล  บรรจง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิง ปรียาณัฐ  มีสวรรค์
2. เด็กหญิงจิตติรัตน์  ไชยพรมมา
3. เด็กหญิงชนากานต์  เนินชัย
4. เด็กหญิงณัฐชยา  อุุทา
5. เด็กหญิงณิชากร   เกษมจิตต์
6. เด็กหญิงธารารัตน์  เดชกุลรัมย์
7. เด็กหญิงนภิสา  ญาติรักษ์
8. เด็กหญิงบุษริน  มงคลเกิด
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประดิษฐ์ชัย
10. เด็กหญิงภาสินี  จินดาพงษ์
11. เด็กหญิงรติมา  ภิญโญยาง
12. เด็กหญิงวรุณยุพา  คิดสันเที๊ยะ
13. เด็กหญิงวิภาดา  คงคาล้อม
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ขีดเขียน
15. เด็กหญิงสุธามาศ  บัวหลวง
16. เด็กหญิงอริศรา  อ่อนละมูล
17. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนละมูล
18. เด็กหญิงโมลิก้า  มอม
 
1. นางวรางคณา  ยมจินดา
2. นางสาววิภาพร  ลาไธสง
3. นายสมโภชน์  เสงี่ยมรัตน์
4. นายสรวุฒิ  แสวงดิลก
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันทิมา  แวดเวียง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เรือนอินทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  นาสมขวัญ
2. นายสรวุฒิ  แสวงดิลก