สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมชาติ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  สีจันลา
 
1. นายวุฒิพงษ์  นาสมขวัญ
2. นายสรวุฒิ  แสวงดิลก
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไพลิน  เพียกขุนทด
 
1. นางสาววิภาพร  ลาไธสง