สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  สงสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ธูปหอม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเบญจวรรณ  สีดาพันธ์
2. เด็กหญิงโสพิตรา  สิงห์เทศ
 
1. นายส่ง  สกุลวงษ์
 
3 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  อินทนานุช
2. เด็กหญิงกนกพร  เวทวิทยากิจ
3. เด็กชายกฤต  สร้อยจรุง
4. เด็กหญิงกิตติยา  ยินดีสุข
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  นพเทศน์
6. เด็กหญิงจิตติมา  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายชาญปรีชา  สุดร
8. นางสาวชุติมา  ภูคงแสง
9. เด็กชายณัฐพล  เดชคุ้ม
10. นางสาวดรุณี  ทรัพย์สิน
11. เด็กหญิงดวงใจ  ไชยพรม
12. นางสาวทิพยสุดา  เกษรศิริ
13. นางสาวนิลทกานต์  ทำเกวียน
14. นางสาวปราถนา  นามจันทร์
15. เด็กหญิงปัทมา  ไทยวังชัย
16. นายปิยะพงศ  จึงจิตรักษ์
17. นายพรชัย  พงศ์ไพรชยานนท์
18. เด็กชายพีรพัฒน์  เพิ่มทรัพย์
19. นางสาวภัทรวดี  แสงศรี
20. เด็กชายภูมิพิทักษ์  ราชชมภูสาร
21. นางสาวยุภาพร  ชายทวีป
22. เด็กหญิงวนิดา  โพนสร้างแก้ว
23. นางสาววราพร  ตันวรา
24. เด็กชายสมศักดิ์  บุญเสริม
25. เด็กชายสมศักดิ์  วงษ์พิทักษ์
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ปาละกาศ
27. เด็กหญิงสุพัตรา  ฮุยพรมมา
28. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลบุตรดา
29. เด็กหญิงอรอุมา  หงษ์จันทร์
30. เด็กหญิงเกตุศิรินทร์  งามแพง
31. เด็กหญิงเกสรา  จันทร์แดง
32. นางสาวเบญจวรรณ  สีดาพันธุ์
33. นางสาวเยาวภา  คำทอน
34. เด็กหญิงเยาวเรศ  จันทร์อำไพ
 
1. นางรัตนา  ปรีชายศ
2. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเมธาวุฒิ   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุภาพร  ชายทวีป
 
1. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวันต์  ค่ำชู
2. เด็กหญิงสุธิดา  พรมวงศ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวฐานิตา  มโนเลิศเทวัญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  เอกตา
 
1. นางศันสนีย์  แนวชาลี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แขกดำ
 
1. นางศันสนีย์  แนวชาลี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตติพร  เดชารัมย์
2. เด็กหญิงญานิตา  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงปราริฉัตร  รัตนาเถรา
 
1. นางสาวมณฑิรา  เกิดสกุลสุข
2. นางสาวศิริรักษ์  ธูปหอม