สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตติพร  เดชารัมย์
2. เด็กหญิงญานิตา  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงปราริฉัตร  รัตนาเถรา
 
1. นางสาวมณฑิรา  เกิดสกุลสุข
2. นางสาวศิริรักษ์  ธูปหอม