สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรณ์อนงค์   พิมพ์พระ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์พระ
3. เด็กหญิงมัชราภรณ์  แสนยศ
4. เด็กหญิงศิริประภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุนิษา  โยธาเสน
 
1. นางบุญพา  แก้วเดชะ
2. นางลาวัลย์  คล้ายนาค
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑามาส  กองศิริ
2. เด็กหญิงชนิตา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชลธิญา  ใจหาญ
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  ธรรมราช
5. เด็กชายปิยพันธ์  เปรมชาติ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  นิลานุช
7. เด็กหญิงวรยศ  รัตนวงษ์
8. เด็กชายอดิศร  เก็กฮั้ว
 
1. นายมานิตย์  ปรุงแต่ง