สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  แจ้งพรมมา
2. เด็กชายภาณุเดช  เริงใจ
 
1. นางรัตนา  สมจิตวารี
2. นางเกียรติรัตน์  เพียรธรรม
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมีนา  เจริญลอย
2. เด็กหญิงศศิธร  เกษียร
3. เด็กหญิงโยทะกา  วิิริยะผล
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางนงลักษณ์  นันทพานิช
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ยอดโยธี
2. เด็กหญิงนฤมล  นมัสการ
3. เด็กหญิงพรชนิตว์  ทาเพียรทุ
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางอุไร  คุ้มคลองโยง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรดีขัีนธ์
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายนัยชนก  รัดรอดกิจ
2. เด็กชายภาคภูมิ  มีอำนาจ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัดแวว
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางสาวบุณยอร  ยางธิสาร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงไกรแฝง
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นาแพง
2. เด็กชายธรรมนูญ  ชื่นชุ่มกลาง
3. เด็กชายภควัต  เผ่าผาง
 
1. นางสาวกัญญา  สัตติยา
2. นางสาวรุ่งตะวัน  ศรีลาฤทธิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายชานนท์  จันทะไชย
3. เด็กชายธนพล  สุดหอม
4. เด็กชายภัทรภณ  อินเสก
5. เด็กชายสหรัฐ  บุญล้น
6. เด็กชายอภิรักษ์  แสนน้อย
 
1. นางสาวกิตติมา  คำสามาร
2. นางขนิษฐา  เผ่าม่วง
3. นางสาวณัชกชมน  เจริญยิ่ง