สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ยอดโยธี
2. เด็กหญิงนฤมล  นมัสการ
3. เด็กหญิงพรชนิตว์  ทาเพียรทุ
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางอุไร  คุ้มคลองโยง
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายนัยชนก  รัดรอดกิจ
2. เด็กชายภาคภูมิ  มีอำนาจ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัดแวว
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางสาวบุณยอร  ยางธิสาร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายชานนท์  จันทะไชย
3. เด็กชายธนพล  สุดหอม
4. เด็กชายภัทรภณ  อินเสก
5. เด็กชายสหรัฐ  บุญล้น
6. เด็กชายอภิรักษ์  แสนน้อย
 
1. นางสาวกิตติมา  คำสามาร
2. นางขนิษฐา  เผ่าม่วง
3. นางสาวณัชกชมน  เจริญยิ่ง