สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  แจ้งพรมมา
2. เด็กชายภาณุเดช  เริงใจ
 
1. นางรัตนา  สมจิตวารี
2. นางเกียรติรัตน์  เพียรธรรม
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมีนา  เจริญลอย
2. เด็กหญิงศศิธร  เกษียร
3. เด็กหญิงโยทะกา  วิิริยะผล
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางนงลักษณ์  นันทพานิช
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรดีขัีนธ์
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงไกรแฝง
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นาแพง
2. เด็กชายธรรมนูญ  ชื่นชุ่มกลาง
3. เด็กชายภควัต  เผ่าผาง
 
1. นางสาวกัญญา  สัตติยา
2. นางสาวรุ่งตะวัน  ศรีลาฤทธิ์