สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เล็กน้อย
 
1. นางพรรณี  พวงเกาะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวีระชัย  วงค์ตะลา
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชริกา  ไชยะ
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์พรรณ์
2. เด็กชายนพดล  ฤทธิ์แหลม
 
1. นางสาวสว่าง  อินทร์สำราญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรัญชิตา  มุ่งปั่นกลาง
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสกุณา  เพียมะลัง
 
1. นายไกร  ขันขาว