สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรทัย  ศรีธร
 
1. นายศานติ์สิทธิ์  สุวรรณวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนัญญา  แถวเนิน
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ศักดารักษ์
 
1. นายศานติ์สิทธิ์  สุวรรณวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74.4 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย  ยืนวงษ์
2. เด็กชายบวรพจน์  ผ่องประโยชน์
 
1. นางวิมล  ศรีสุทธิ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาดา  อินทร์พรรณ์
2. เด็กชายสุดใจ  สิทธิศักดิ์
 
1. นายไกร  ขันขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  มากสาคร
3. เด็กหญิงวัลลดา  ปวยทอง
 
1. นางณิชาภา  รัตนะอมรภัทร
2. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลงาม
2. เด็กหญิงเอราวรรณ  แก้วพลอย
 
1. นางสุพรรษา  สาสังข์
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินกฤต  หริคันธชาติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุตรพรมธิราช
3. เด็กชายนันทิช  ประทุมวงศ์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอุดม
5. เด็กชายสถาพร  พาชอบ
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
2. นางสาวสุปราณี  ไชยบุดดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สกุลพิทักษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนภาวรรณ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญ
 
1. นางอุทุมพร  สุขศิริ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  พิศสวาสดิ์
2. เด็กหญิงนฤมล  แก้วงาม
 
1. นางปริณดา  อินทรสด
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ้นแก้ว
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ภาคกลาง
3. เด็กชายเบญจพล  หอมเย็น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิ
2. นางรัชนี  เสียงชอบ