สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  เกษทองมา
 
1. นางพรรณี  พวงเกาะ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  แฟงตะคุ
2. เด็กหญิงรสกร  แสงเปล่า
3. เด็กหญิงอรอนงค์  รัตนมงคล
 
1. นางสาวจำเริญ  ประทุม
2. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทีนอก
2. เด็กชายพรชัย  ไชยบุตร
3. เด็กชายวุฒิศาสตร์  สาลี
 
1. นางสาวกันยพัชญ์  ก่ำแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณนภา  เลาะสันเทียะ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงอรคคุณ  มณีสุขศักดา
 
1. นางณิชาภา  รัตนะอมรภัทร
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัต  ปลีทุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑามาต  แสงสุวรรณา
3. เด็กหญิงวรัมพร  หนองขอน
 
1. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  เนาวโอภาส
2. เด็กชายชัชชล  จันดาศักดิ์
 
1. นางสาวสว่าง  อินทร์สำราญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวประสา
2. เด็กหญิงนัทธิณี  จันทะมิตร
3. เด็กชายวชิระ  รักษาทรัพย์
4. เด็กหญิงอริสา  ชมพูรัตน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมา
 
1. นางกัญยารัตน์  ไชยรัตน์
2. นางสายรุ้ง  ดัชถุยาวัตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  บินเย็น
2. เด็กหญิงกันติศา  บินเย็น
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญมาก
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พูลอุย
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงอยู่เย็น
 
1. นางพัชรี  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวฟาเตมา  คานสกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรชัย  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงสวรินทร์  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวฟาเตมา  คานสกุล
2. นางสาววาสนา  แม่เมยพรพนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฏตา  จันทร์ดา
2. เด็กชายณัฐพล  คนตรง
3. เด็กชายถิรวัฒน์  เปาป่า
4. เด็กชายพงศ์พล  นิยมกล้า
5. เด็กชายสรวิทย์  ฤทธิ์ไทยสง
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสงสุวรรณ์
7. เด็กชายอดิเรก  แย้มสุข
8. เด็กหญิงอรยุริญ  บำรุงราษฎร์
9. เด็กหญิงอารยา  ไชยหาวงษ์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เครือวัง
 
1. นางสาวกัลยา  บุรี
2. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
3. นายนิพนธ์  วิสูตราศัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมวิเชียร
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดังก้อง
3. เด็กหญิงนนท์ธิดา  คำตลบ
4. เด็กหญิงปนัดดา  เจนจบ
5. เด็กหญิงปรารถนา  บำรุงเชื้อ
6. เด็กหญิงพัณนิตา  พลอยแก้ว
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญค้ำ
8. เด็กหญิงวันวิสา  แหวนบัว
9. เด็กหญิงศศิภา  หนูใจหาญ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  บำรุงราษฎร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
2. นายนิพนธ์  วิสูตราศัย
3. นางปิ่นอุทัย  อภิชิต
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวิดา  เพ็ชรนก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกิดบ้านใหม่
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  กวางรัมย์
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  หินนอก
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินเลี้ยง
6. เด็กหญิงปริศณา  ธิตะจารี
7. เด็กหญิงปัณทิตา  ผลเจริญ
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  บัวสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิมชนก  เกี้ยวกลาง
10. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  หอมเฮ้า
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวังคู่กลาง
12. เด็กหญิงวาทิญา  จำนงเลิศ
13. เด็กหญิงศยามล  จันทร์สนิท
14. เด็กหญิงสิรีธร  ปางยา
15. เด็กหญิงอรณิช  ยอนรัมย์
 
1. นางถาวร  กายดีสุด
2. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีรัก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงขันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฝ่ายเพชร
4. เด็กหญิงปรียานุช  ยศสมบัติ
5. เด็กหญิงภาวินทร์  อินธิแสง
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  สังโสม
7. เด็กหญิงวรรณฤดี  สีสุคง
8. เด็กหญิงวรัญญา  หอมยิ่ง
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดีหัส
10. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์บอน
11. เด็กหญิงศศิธร  เขจรนิตย์
12. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
13. เด็กหญิงสุนิสา  สุทัศน์
14. เด็กหญิงอนุสรา  เค้าโคน
15. เด็กหญิงอิสรา  กันทะมา
 
1. นางถาวร  กายดีสุด
2. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สังเกตุ
2. นายศุภกิจ  สะแอ
3. เด็กหญิงอนุสรา  เค้าโคน
 
1. นางอาริยา  วงษ์ศรี
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินเลี้ยง
 
1. นางอาริยา  วงษ์ศรี
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เลาะสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศินา  ทองกวด
 
1. นางอาริยา  วงษ์ศรี
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทพงษ์
 
1. นายอิทธิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กุนทะนา
 
1. นายอิทธิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
20 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  วิญญาณ์
2. เด็กหญิงฐิติมน  แสงสุวรรณนา
3. เด็กหญิงพิชญา  อินทรีย์
4. เด็กหญิงศิรประภา  สุทธิดี
5. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์  สุดา
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สุดา
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  ทวีการ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แสงวงษา
3. เด็กหญิงอรกช  สัจจาดี
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เพชรป้อ
2. เด็กชายวีรชัย  นิยมโภค
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ดวงขวาง
 
1. นายจักราทิตย์  แดงงาม
2. นายทิพย์  ทับโทน
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนทีธร  จันทะ
2. เด็กชายฤทธิไกร  สมหวัง
 
1. นางสุพรรษา  สาสังข์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะพร  สืบสา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินเลี้ยง
3. เด็กหญิงร่มธรรม  มังสา
4. เด็กหญิงลัดดา  ค่าแพง
5. เด็กหญิงศุธินันท์  สุขเสนา
6. เด็กหญิงสุนัชชา  บันลือทรัพย์
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางระวีวรรณ  พุทธมี
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรนุช  ครูทำสวน
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหิรัญ
3. เด็กหญิงสิทริภา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางจิราณี  นาคจันทึก
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  พลอยบุตร
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สรวยเอี่ยม
3. เด็กหญิงเบญญภัค  วันหลุมข้าว
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  วู้ก้าน
2. เด็กหญิงอภิญญา  พลเสนา
 
1. นางสุพรรษา  สาสังข์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองเหง้า
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  รัตน์เพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วงาม
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ช่วยแสง
2. เด็กหญิงน้องบีม  นุชนารถ
3. เด็กหญิงรสรินทร์  กองเต็ก
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางระวีวรรณ  พุทธมี
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  เหล่าลาพระ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงทิพย์อำพร  อภิวันทร์
4. เด็กหญิงอนุสรา  สุขกระจ่าง
5. เด็กหญิงเครือแก้ว  กุลนาฝาย
 
1. นางสาววาสนา  แม่เมยพรพนา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิณพงศ์  ดอบุตร
2. เด็กหญิงอริสา  ธงชัย
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรวิทย์  สุขสายอ้น
2. เด็กชายวรภาค  จันทราษฎร์
 
1. นายไกร  ขันขาว
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สงคราม
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุขเกษม
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.4 ทอง 4 1. เด็กชายสินเจริญ  ประดิษฐ์
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  เปาอินทร์
3. เด็กชายเพชรรัตน์  แสงวิชัย
 
1. นางถาวร  กายดีสุด
2. นางนภาพรรณ  เดชศิริ