สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีสุทธิ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิขขา  บำบัดโศรก
 
1. นางกนกพร  สุดแสวง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปลี่ยนศรี
2. เด็กหญิงพรนภัส  เสถียรเขต
 
1. นางสาวชุลีพร  มนต์ประสิทธิ
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายยศภัทร  ปาณัฐโยธิน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฤกษ์สมิต
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ