สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
 
1. นางกิ่งแก้ว  ราชนุเคราะห์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัยยา  ส่งกลิ่น
 
1. นางสาววิมล  จิตสุวรรณชาติ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพทรกร  คงนวล
 
1. นางสาวอัญชัญ  วงศ์วีรธร
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณนุช  ธนกุลบดี
2. เด็กหญิงภูริชญา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุนทรนัฎ
2. นางสาวอังคณา  แจ้งสว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ไทยสีหราช
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิรมณ  เพิ่มศิลป์
 
1. ดร.ปณัฎฐา  ศรเดช
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนารีย์  เลาหะพฤฒิสาร
2. เด็กหญิงธิญาดา  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีน้อย
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
2. นางสาววรรณา  เกียรติโกวิทสกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  จิราตระการ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุตมาศ
3. เด็กชายหัสรักษ์  บรรจงเมือง
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
2. นางรัตนาภรณ์  เปี่ยมพงษ์สานต์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
3. เด็กหญิงปทิตตา  จรุงพันธ์
 
1. นางวันดี  สิงห์ตา
2. นายสุรชัย  เมธาอรรถพงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูรี  หาญอมร
2. เด็กชายวงศธร  โกศายานนท์
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
2. นายไพบูลย์  แสวง
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายชาติชาย  เลิศวิชามัย
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสงจันทร์
 
1. นายวิจัย  สุรการินทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คล้ายเครือญาติ
2. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนวิจิตร
3. เด็กหญิงภัสสร  ม่วงกรุง
4. เด็กหญิงมาตา  ชูทอง
5. เด็กหญิงโชติกานต์  สิงห์ชัย
 
1. นางนงนุช  ศรแสง
2. นางนิภาพรรณ  กาญจนแสงทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุพิชญา  บุรากรณ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทิพย์พันธ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปฤษฎี  ดิษสร
2. เด็กชายอภิมุข  ตราตรี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  หาญมณี
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุรุตติกุล
2. เด็กหญิงภณัสนันท์  นามคุณ
3. เด็กหญิงภารดี  สื่อกลาง
 
1. นางพิชามญชุ์  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสุพรรณ   บานนางแย้ม
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ดา
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
17 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ดวงทองคำ
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
18 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
19 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
20 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
21 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
22 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริษฐา  วรรณเพ็ชร
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงสถิตย์
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
24 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองทอง  บัวโทน
2. เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกสร
3. เด็กหญิงจิตสุภา  นามสน
4. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
5. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
6. เด็กหญิงชาคริยา  แสงกระแสร์
7. เด็กหญิงปาริยฉัตร  บทมาตย์
8. เด็กหญิงรดา  เมธาวิกุล
9. เด็กหญิงวรชล  อิณชิต
10. เด็กหญิงวรพิชชา   ดวงทองคำ
11. เด็กหญิงวริษฐา  วรรณเพ็ชร
12. เด็กหญิงสาธวี  สาขามุละ
13. เด็กชายสีหราช  เกษรศิริ
14. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
15. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
2. นายประสิทธิ์  ศรเดช
3. นายวิโรจน์  สุภาลูน
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อธิปัญญาพันธ์
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษณพร  อารีพันธุ์
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
27 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุศิริ  ปลื้มเกษร
2. เด็กหญิงชานิตา  สอนประไพ
3. เด็กชายธนพล  คล้ายจินดา
4. เด็กชายธนภัทร์  เลี่ยนศิริ
5. เด็กหญิงบุษราคัม  บทมาตย์
6. เด็กชายปิยวิศว์  สุขสม
7. เด็กชายพชร  พรหมโชติ
8. เด็กชายภาณุมาศ  ลิบลับ
9. เด็กหญิงมินตรา  ส้มกลิ่น
10. เด็กหญิงอนันตยา  พันธุ์สกุล
 
1. นายทิวา  มีมาก
2. นางปาริชาติ  บทมาตย์
 
28 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  แกะพลอย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ใสสะอาด
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรามาศ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  หมอยาดี
6. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สยามรัฐ
7. เด็กหญิงบุญสิตา  ขาวนวล
8. เด็กหญิงปิยวิศว์  สุขสม
9. เด็กหญิงพณิชา  ญานฉันทกุล
10. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จึงรุ่งเรืองหิรัญ
11. เด็กหญิงวรกานต์  ทูรสิทธิ์
12. เด็กหญิงวรินทร  เหล่าศิริถาวร
13. เด็กหญิงเขมินทรา  แสงจันทร์
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แถวกลาง
 
1. นายทิวา  มีมาก
2. นางปาริชาติ  บทมาตย์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนธร  เพ็งเปิ้น
2. เด็กหญิงวรวีร์  บุญโชติหิรัญ
 
1. นางสาวบุษรา  จันทร์ส่อง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รินทร์สมทุร
2. เด็กหญิงรดามณี  พฤกษชาติ
3. เด็กหญิงอิงธนัท  วงษ์ขุนพล
 
1. นางณัฐวดี  เบ้าทอง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรินทร์  เกสรแพทย์
2. เด็กชายกวีวัธน์  เมธีศิระศักดิ์
3. เด็กชายปรัตถ์  เกสรแพทย์
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิณณวรรธน์  อยู่อ้น
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นสุทโธ
3. เด็กชายนชต  วงศ์วีรธร
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงรินรดา  ศรีหฤทัย
 
1. นางนิภาพรรณ  โอภาปัญญโชติ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายจิรเมธ  ใจสะอาด
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤษตา  วงษ์เสงี่ยม
3. เด็กหญิงปภานัน  เส็งหนองแบน
 
1. นางสุหทัย  โพธิ์ศิริกุล
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มิ่งมิตร
2. เด็กชายธีรดนย์  ดวงไสว
3. เด็กหญิงศศิธร  เฉลิมโชคชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  เกษารัตน์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐ์  ภิญโญ
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ
 
1. นางเรณู  หาญนิรันดร์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิติรัตน์  ลีประพันธ์กุล
 
1. นางจุฬารัตน์  โคตรสมบัติ
 
40 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรายงาม  ไชยบุญเรือง
 
1. Mr.Troy  Harris
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรรันดา  สิงห์โตทอง
 
1. นายศุภวัชญ์  โฉมเฉิด
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรติมา  ตั้งเสริมกิจ
2. เด็กชายเบญญามิญ  สุขพรหม
 
1. นางสมบัติ  เมธาชวลิต
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช
2. เด็กชายพงศ์บดินทร์  หมวดมณี
 
1. นางอุษณีย์  เมธาอรรถพงศ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เวทวงษ์
2. เด็กหญิงภัทธีมา  สัมพันธรัตน์
 
1. นางสาวสุวิมล  สุนทรนัฏ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางปราณี  อารีมิตร