สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทีน้ำคำ
 
1. นางสาวเกยูร  จิตรไส
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอริน  สุริโยทัย
 
1. นางสาวภัชรี  คมปัญญา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันตะ
2. เด็กหญิงนุชประวีร์  วงษ์สูง
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปัญญาเสน
2. เด็กหญิงปัณณิกา  ใจเรือง
3. เด็กชายรัชชภูมิ  ธิธรรม
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
 
5 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วทอง
 
1. นายทศพร  โพธิจันทร์
 
6 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ผาผุย
2. เด็กหญิงณัชชา  หนองเต่าดำ
3. เด็กหญิงธริยา  ชมเทียม
4. เด็กหญิงนลิน  วัดแก้ว
5. เด็กหญิงนลินญา  จันทาขุ่ม
6. เด็กหญิงนิชาภา   ฝ่าพิมาย
7. เด็กหญิงบุณยรัตน์  กลิ่นเกตุ
8. เด็กชายปริญญา  บุญมั่น
9. เด็กหญิงพรนภา  จำปาศิริ
10. เด็กชายรัฐศาสตร์  สวนไผ่
11. เด็กหญิงสาวิตรี  เพ็งพัทธะ
12. เด็กหญิงสุทินา  สังขทา
13. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรุไชย
14. เด็กหญิงสโรชา  ดนสมอ
15. เด็กหญิงอารียา  พันดวง
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
 
1. นายสุปัญญา  สรรพจักร์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ประดับศิลป์
2. เด็กชายวุฒิภูมิ  วิชชุนิลุบล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  จินตนาวิวัฒน์
 
1. นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  ศศิรัตนนิกุล
2. เด็กชายเจษฎา  ถาวรฟัง
 
1. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พุ่มต้นวงศ์
2. เด็กหญิงวิรากานต์  พุ่มต้นวงศ์
3. เด็กชายศักรินทร์  พูลทวี
 
1. นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร์