สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทีน้ำคำ
 
1. นางสาวเกยูร  จิตรไส
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปัญญาเสน
2. เด็กหญิงปัณณิกา  ใจเรือง
3. เด็กชายรัชชภูมิ  ธิธรรม
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
 
3 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ผาผุย
2. เด็กหญิงณัชชา  หนองเต่าดำ
3. เด็กหญิงธริยา  ชมเทียม
4. เด็กหญิงนลิน  วัดแก้ว
5. เด็กหญิงนลินญา  จันทาขุ่ม
6. เด็กหญิงนิชาภา   ฝ่าพิมาย
7. เด็กหญิงบุณยรัตน์  กลิ่นเกตุ
8. เด็กชายปริญญา  บุญมั่น
9. เด็กหญิงพรนภา  จำปาศิริ
10. เด็กชายรัฐศาสตร์  สวนไผ่
11. เด็กหญิงสาวิตรี  เพ็งพัทธะ
12. เด็กหญิงสุทินา  สังขทา
13. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรุไชย
14. เด็กหญิงสโรชา  ดนสมอ
15. เด็กหญิงอารียา  พันดวง
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
 
1. นายสุปัญญา  สรรพจักร์