สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  พาณิชนิกร
 
1. นางสุภาวดี  เด่นอัจฉริยะศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณรวี  ทองรอด
 
1. นางคนึงนิตย์  จิราทิวัฒนากุล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นายประชุม  เศวตสุพร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นายประชุม  เศวตสุพร
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร์  จัตุกุูล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุกูล
3. เด็กหญิงพัชริญา  สาขามุละ
4. เด็กหญิงพันพษา  สามอญ
5. เด็กหญิงภัสรา  พรหมดำรง
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิจักร
7. เด็กหญิงอรัชภรณ์  เสนสาย
 
1. นางสาวศิรินันท์  ทองทรัพย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หวลกระจาย
2. เด็กชายชัยพฤติ  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สระศรี
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ละเอียดมาก
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เอกธรรม
6. เด็กหญิงอามีนา  เนินปราง
 
1. นางขวัญตา  ฉัตรเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลินี  สุพรรณวิภากร
 
1. นางวนิดา  อุดม