สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรวินวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  คงภักดี
3. เด็กหญิงสุภาพร   สุขสว่าง
 
1. นางสาววรรณนภา  แก้วกำพล
2. นางสาวเพ็ญนภา  สืบเทพ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายวรงกรณ์  ควรการ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เอี่ยมเวียง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผาเจริญ
2. เด็กชายอภิสรา  สิงห์ดอนแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์  เทพศาสตรา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์รักษา
2. เด็กชายปุณณานันท์  เทพศาสตรา
 
1. นายอภิวัฒน์  เทพศาสตรา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทราวรรณ  โกมลวานิช
2. เด็กหญิงชลธิดา  ทวีพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  เงาทอง
 
1. นางสดุดี  เทพศาสตรา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หิมลี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  วิรัติพันธ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิประภา  ดอกนาก
 
1. นางสาวฐิรกานต์  ก้อนคำ