สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรวินวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  คงภักดี
3. เด็กหญิงสุภาพร   สุขสว่าง
 
1. นางสาววรรณนภา  แก้วกำพล
2. นางสาวเพ็ญนภา  สืบเทพ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายวรงกรณ์  ควรการ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เอี่ยมเวียง