สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เอี่ยมกิจ
2. เด็กชายอุกฤษณ์  วิลัยนิคม
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  เกิดมณี
2. นายธนัชทัศน์  แก่นจำปา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงทอง
2. เด็กชายนรงต์ฤทธิ์  ปิยะสุข
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  ถุนนอก
4. เด็กหญิงศุภจารี  อนันต์ชัย
5. เด็กชายศุภชีพ  บุญงอก
 
1. นางสาวนิตยา  ชุมรัมย์
2. นายวิเศษ  ใจหมั่น
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัฐสุรางค์  สีอินทร์มนต์
2. เด็กชายไอวินด์  ศิลาคำ ไอเดอ
 
1. นางวิมาลา  ทิพยโสตถิ
2. นางสาวอำภาศิริ  สุดประเสริฐ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกันติศา  ขนะภัย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญวงค์
3. เด็กหญิงวีนัส  เที่ยงชัด
 
1. นางสาวพรรัตน์  เกตุรอด
2. นางสาวรัชนีพร  ยศสุ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  วิริยะกุลก่อเกิด
2. เด็กชายธนกฤต  วิริยะกุลก่อเกิด
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  กิตติพรพรหม
 
1. นางสุพิน  ต้นกันยา