สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัฐสุรางค์  สีอินทร์มนต์
2. เด็กชายไอวินด์  ศิลาคำ ไอเดอ
 
1. นางวิมาลา  ทิพยโสตถิ
2. นางสาวอำภาศิริ  สุดประเสริฐ