สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงทอง
2. เด็กชายนรงต์ฤทธิ์  ปิยะสุข
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  ถุนนอก
4. เด็กหญิงศุภจารี  อนันต์ชัย
5. เด็กชายศุภชีพ  บุญงอก
 
1. นางสาวนิตยา  ชุมรัมย์
2. นายวิเศษ  ใจหมั่น