สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสวิตต์  ธิรินทอง
 
1. นางนัยนา  นามงาม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แมนประโคน
 
1. นางภัทรา  เผือกวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  เอื้อพุทธจรรยา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิพร  ตรีสินธนากร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตันติพิบูลทรัพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แพงพะเนาว์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สายประภากร
 
1. นายมนต์ชัย  ตันติพิบูลทรัพย์
2. นางสาวอมรรัตน์  แหวนเงิน
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.43 ทองแดง 6 1. เด็กชายคุณานนท์  พุทธชาติ
2. เด็กชายเจษฎากร  บุญวงค์
 
1. นางนันทพร  ศรีสุขโข
2. นางสาวอมรรัตน์  แหวนเงิน
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  เสียงดัง
2. เด็กชายธนวัฒน์  พร้อมเพรียง
 
1. นายมนต์ชัย  ตันติพิบูลทรัพย์
2. นางสาวมาลินี  ยวดยิ่ง
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภรรษวรรษ  มูลมาตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยชาย
 
1. นางสาวมาลินี  ยวดยิ่ง
2. นางสาวอมรรัตน์  แหวนเงิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  บริบูรณ์
2. เด็กชายภาคิน  ทองระอา
 
1. นางบุษกร  สกุลเชื้ิอ
2. นางสาวลัคนา  ทรัพย์ชื่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทิม
2. เด็กชายณัฏฐชัย  สุขม่วง
 
1. นางบุษกร  สกุลเชื้อ
2. นางสาวลัคนา  ทรัพย์ชื่น
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคลีโอพัตรา  ริชาร์ด
2. เด็กหญิงพัชรี  แป้นเงิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขกระจ่าง
2. นายสามารถ  ทรัพย์ชื่น
 
12 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยะกำพล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคล้าคล่อง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา  ดอนจุ้ย
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมน  เลิศธีรพงศ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเจริญ  อิสระ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชชา  มะลิแย้ม
2. เด็กชายนิติพล  ไกรเดช
3. เด็กหญิงน้องนาย  ศิริพิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายสุวรรณ
5. เด็กหญิงวนิดา  สายสีโส
6. เด็กหญิงศศิญา  พรมทอง
7. เด็กหญิงศศิประภา  กิจสำเร็จ
8. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณจีราช
 
1. นายจิรพันธุ์  สัมภาวะผล
2. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
3. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  ดวงงาม
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุโข
3. เด็กหญิงชนินาถ  สายทองคำ
4. เด็กหญิงชลดา  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อารีย์มิตร
6. เด็กหญิงณัชชา  ปิยะ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงวิเศษ
8. เด็กหญิงธัญรดี  บุบผาศรี
9. เด็กชายธีรภัทร  กิจสำเร็จ
10. เด็กชายธีระพงศ์  พันอิน
11. เด็กหญิงนลินญา  ช่องเจริญ
12. เด็กหญิงบุญสิตา  มะลิแย้ม
13. เด็กหญิงพรรณภัทร  โกเมนชนะ
14. เด็กหญิงพรรณวดี  วิเชียรแลง
15. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  หิรัญมาศ
16. เด็กชายภูมิรพี  ปิยะ
17. เด็กหญิงศิริรักษ์  จัดแจง
18. เด็กหญิงสริตา  อยู่ยืน
19. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรบุตดา
20. เด็กหญิงเนตรสุดา  มั่นมาก
 
1. นายจิรพันธุ์  สัมภาวะผล
2. นางนัยนา  นามงาม
3. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
4. นางสาวลัคนา  ทรัพย์ชื่น
5. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยพญา  พลกลาง
 
1. นางสาวทิวารัตน์  แซ่แต้
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายภาวัต  ปิยะณัตดิ์พูล
 
1. นางวีณา  จันทร์เสน
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนาค
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์คำ
3. เด็กหญิงเกศศิณี  ศิลศรีทอง
 
1. นางราตรี  ปิยะยาตัง
2. นางวีนา  แบบกัน
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน
2. เด็กหญิงพุธิตา  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สร้อยฉวี
 
1. นางสาวกรรยารัตน์  ล้วนพฤกษ์
2. นางฐิตาภรณ์  แซ่หลิ่ว