สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.43 ทองแดง 6 1. เด็กชายคุณานนท์  พุทธชาติ
2. เด็กชายเจษฎากร  บุญวงค์
 
1. นางนันทพร  ศรีสุขโข
2. นางสาวอมรรัตน์  แหวนเงิน
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน
2. เด็กหญิงพุธิตา  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สร้อยฉวี
 
1. นางสาวกรรยารัตน์  ล้วนพฤกษ์
2. นางฐิตาภรณ์  แซ่หลิ่ว