สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แมนประโคน
 
1. นางภัทรา  เผือกวิเศษ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคลีโอพัตรา  ริชาร์ด
2. เด็กหญิงพัชรี  แป้นเงิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขกระจ่าง
2. นายสามารถ  ทรัพย์ชื่น
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยพญา  พลกลาง
 
1. นางสาวทิวารัตน์  แซ่แต้
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนาค
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์คำ
3. เด็กหญิงเกศศิณี  ศิลศรีทอง
 
1. นางราตรี  ปิยะยาตัง
2. นางวีนา  แบบกัน