สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิณญา  แขกสันเทียะ
 
1. นางสาวพจนา  เสียงประเสริฐ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายสิรวิชน์  แฉล้มล้ำ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สนิทราษฎร์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายเอกปวุฒิ  ยังสุข
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภูแผ่นนา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณฑกร  โต๊ะทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภูแผ่นนา
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  พรมสูงยาง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   สมคิด
3. เด็กชายธนกฤต  ชนณะวงค์
4. เด็กชายธีระยุทธ   วังช่วย
5. เด็กหญิงพุฐิตา   โพธิ์ตาก
6. เด็กชายศิรวุฒิ   เจนนพกาญจน์
7. เด็กชายสุรเดช   เขียวเทียน
8. เด็กหญิงอรพรรณ   สัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงอริสา   จุ้ยแดง
10. เด็กหญิงเจนรวี   เจริญพันธ์
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  นามวงษา
2. นางสาวสุภชานันท์  ทีปกร