สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
 
1. นางสาวทิพย์ตระกูล  สดวกดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.34 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลลิตา   บุระพวง
 
1. นางสาวสุภาพร   ฝ่ายเทศ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรรชัย   ศรีสมโภชน์
2. เด็กชายขจรยศ   มณีแสง
3. เด็กชายธนบดี   ธาดาพรพิทักษ์
4. เด็กชายนภดล  แสงพรต
5. เด็กชายพีรวิชญ์   ยาสุข
6. เด็กชายศุภกร  ปลดปลิด
7. เด็กชายอิทธิเชษฐ์   ธีเดชณรงค์ฤทธิ์
 
1. นายจีรพันธ์   คีรีทวีป
2. นายพิชญ์วัฒน  สุวรรณปักขิน
3. นายเกริกเกียรติ  พึ่งโพธิ์