สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   เฮาส์แลนเดอร์
2. เด็กหญิงสมิตา   กาญจนารมย์
3. เด็กหญิงสุขุมาล  สมานมิตร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ใจอารี
2. นางสาววารุณี  อุปทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายจิรพัส  เรืองภักดี
2. เด็กชายธนยศ   ลิ่มดุลย์
3. เด็กชายพลพัต  พลกุลพลาทร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจอารี
2. นางสาวรจนา  เข็มเพ็ชร