สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.73 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชนก   ครองเพ็ชร
2. เด็กชายทฤษฎี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์ลาวัณย์   เมฆอรุณ
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   รอดระหงส์
5. เด็กหญิงอัคษราภัค   มัดทองหลาง
 
1. นายพิชญ์วัฒน   สุวรรณปักขิน
2. นางสาวรัตนวรรณ  ขำเกื้อ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงญานิกา   ไชยโพธิ์
 
1. นางเสาวรส  เลาหวิโรจน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สิงห์สูง
2. เด็กหญิงนริศรา  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงเกสรา  โชติวิชิต
 
1. นางสาวสราตรี  ติ๊บบุญเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  หอมขจร
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สว่างใหญ่
2. เด็กหญิงชลธิชา   วัชระพานิชย์
3. เด็กหญิงณิชกานต์   วรรณดี
4. เด็กหญิงปวรรัตน์   จริญนิตย์
5. เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีทอง
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  คงทน
7. เด็กหญิงภัทรวดี   เมฆอรุณ
8. เด็กหญิงอิสริยา   กลัดนิล
 
1. นางสาวทิพย์ตระกูล   สดวกดี
2. นางสาวมาลินี  ร้อยลา
3. นางสาวรัตนวรรณ  ขำเกื้อ
4. นางสาววารุณี  อุปทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกนาฏ   สุขสอาด
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชมเชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงผกามาศ  ปิงสุแสน
 
1. นางสาวมาลินี  ร้อยลา
2. นางสาวอารยา  พรมโคตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาริยา   วิสตัน
 
1. นางสาวอรนรรฆ  พงษ์สระพัง