สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษมีวาสิน
 
1. นางวรรณา  วงศ์ภักดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  เจริญชอบ
 
1. นางจุฑามาส  ประสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรมนต์  ภูริวัฒน์
 
1. นางจิรภา  เหล่าสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิทธิบุศย์ธัญ
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขลาภ
3. เด็กหญิงเอมอร  บุญชู
 
1. นางสาวเปรมฤดี  นามเทพา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจิรากร  ศรีโสภณฑ์
2. เด็กหญิงชลธิดา  ดื่มโชค
3. เด็กหญิงญาดา  การะเกตุ
4. เด็กหญิงณัฐสินี  สกุลกิตติมศักดิ์
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  สกุลกิตติมศักดิ์
6. เด็กหญิงนาเดีย  ซิมป์สัน
7. เด็กหญิงพัชญานันท์  ปัตตะนี
8. เด็กหญิงพัทธิดา  นิวรรมย์
9. เด็กหญิงพิยดา  พลอยประสิทธิ์
10. เด็กหญิงวรดา  บุตรดีสุวรรณ
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์ก่อ
12. เด็กหญิงสายทิพย์  คำเจริญ
13. เด็กหญิงอิสรารัตน์  วิจิตรรัตน์
14. เด็กหญิงอิสริยา  หิรัญวงศ์
15. เด็กหญิงแทมมารีน  คินแนน
 
1. นางเจียมจิตร  กุลปรีดา
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษพร  ธรรมเมธาพร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลศร
 
1. นางนภัทรสรณ์  กำเหนิดเหมาะ
 
7 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลดา  บุญอนันต์
 
1. นายพันเนตร  ยิ้มแสง
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชามาส  แหยมไทย
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐฐา  ยศไทย
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยศไทย
5. เด็กหญิงปิยกมล  โกมลยุทธแพทย์
6. เด็กหญิงวนิดา  เขตขัน
7. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์งาม
8. เด็กหญิงศศิธร  ขำอินทร์
9. เด็กหญิงสุนิลสตรี  ชูชุ่ม
10. เด็กหญิงอรดี  ติยะกิจ
11. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ศิริพรนพคุณ
12. เด็กหญิงอิสรารัตน์  วิจิตรรัตน์
13. เด็กหญิงเก้ากาญจน์  บุญเนา
14. เด็กหญิงไอลดา  หงษ์สา
 
1. นางสาวชญาภา  สื่อสุวรรณ์
2. นางปารณีย์  มุ่งหาผล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สมัครไทย
2. เด็กหญิงรสิกา  เล็กวิจิตร
3. เด็กหญิงวิริยา  เล็กวิจิตร
 
1. นางสมยศ  สกุลวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภีชนิกา  ภูมิฤทธิกุล
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันธิชา  โห้ไทย
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนารดี  สร้อยศรี
 
1. นางนงลักษณ์  รักพงษ์