สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษมีวาสิน
 
1. นางวรรณา  วงศ์ภักดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  เจริญชอบ
 
1. นางจุฑามาส  ประสุวรรณ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษพร  ธรรมเมธาพร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลศร
 
1. นางนภัทรสรณ์  กำเหนิดเหมาะ
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชามาส  แหยมไทย
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐฐา  ยศไทย
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยศไทย
5. เด็กหญิงปิยกมล  โกมลยุทธแพทย์
6. เด็กหญิงวนิดา  เขตขัน
7. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์งาม
8. เด็กหญิงศศิธร  ขำอินทร์
9. เด็กหญิงสุนิลสตรี  ชูชุ่ม
10. เด็กหญิงอรดี  ติยะกิจ
11. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ศิริพรนพคุณ
12. เด็กหญิงอิสรารัตน์  วิจิตรรัตน์
13. เด็กหญิงเก้ากาญจน์  บุญเนา
14. เด็กหญิงไอลดา  หงษ์สา
 
1. นางสาวชญาภา  สื่อสุวรรณ์
2. นางปารณีย์  มุ่งหาผล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สมัครไทย
2. เด็กหญิงรสิกา  เล็กวิจิตร
3. เด็กหญิงวิริยา  เล็กวิจิตร
 
1. นางสมยศ  สกุลวงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภีชนิกา  ภูมิฤทธิกุล
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันธิชา  โห้ไทย
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนารดี  สร้อยศรี
 
1. นางนงลักษณ์  รักพงษ์