สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ประดิษฐ์ชอบ
 
1. นางอนันต์  เกิดเขาทะลุ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  กิตติรุ่งเรืองชัย
 
1. นางสุนันทา  ญาติสังกัด
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรชนก  ถ้ำมณี
 
1. นางสุนันทา  ญาติสังกัด
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนไพลิน  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงศินินาฎ  บัวงาม
 
1. นางสุนันทา  ญาติสังกัด
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  รัตน์นุ่มน้อย
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิภา  ขาวนวล
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายวิเนต  วันตา
2. เด็กชายศักดินนท์  อภิชาติสิทธิพร
3. เด็กหญิงหฤทัยเพชร  ถ้ำมณี
 
1. นางสาวนฤมล  กัปโก
2. นางสาววันวิภา  พันธ์รังษี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญ่า  ตรีไตรรัตนกูล
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สุทธิชัยมงคล
 
1. นางนฤมล  เอมชู
2. นางสมศิริ  กันหารินทร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรชยา  หาญสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิงอนุรักษ์สกุล
 
1. นางนฤมล  เอมชู
2. นางสมศิริ  กันหารินทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรวินท์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายกรวีร์  เหลืองอ่อน
3. เด็กชายกิตตน์  พลับแดง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกสิต
5. เด็กชายณัฐกิตต์  กลิ่นกลั่น
6. เด็กชายพีรวัส  โกสิต
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยอดเกตุ
2. นางวิภาวรรณ  ปุญศิริ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. เด็กชายรัชชานนท์   วัฒนะธนากร
 
1. นางนารีรัตน์  องอาจณรงค์