สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรวินท์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายกรวีร์  เหลืองอ่อน
3. เด็กชายกิตตน์  พลับแดง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกสิต
5. เด็กชายณัฐกิตต์  กลิ่นกลั่น
6. เด็กชายพีรวัส  โกสิต
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยอดเกตุ
2. นางวิภาวรรณ  ปุญศิริ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. เด็กชายรัชชานนท์   วัฒนะธนากร
 
1. นางนารีรัตน์  องอาจณรงค์