สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  กิตติรุ่งเรืองชัย
 
1. นางสุนันทา  ญาติสังกัด
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนไพลิน  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงศินินาฎ  บัวงาม
 
1. นางสุนันทา  ญาติสังกัด
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรชยา  หาญสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิงอนุรักษ์สกุล
 
1. นางนฤมล  เอมชู
2. นางสมศิริ  กันหารินทร์