สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ประดิษฐ์ชอบ
 
1. นางอนันต์  เกิดเขาทะลุ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรชนก  ถ้ำมณี
 
1. นางสุนันทา  ญาติสังกัด
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  รัตน์นุ่มน้อย
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิภา  ขาวนวล
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายวิเนต  วันตา
2. เด็กชายศักดินนท์  อภิชาติสิทธิพร
3. เด็กหญิงหฤทัยเพชร  ถ้ำมณี
 
1. นางสาวนฤมล  กัปโก
2. นางสาววันวิภา  พันธ์รังษี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญ่า  ตรีไตรรัตนกูล
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สุทธิชัยมงคล
 
1. นางนฤมล  เอมชู
2. นางสมศิริ  กันหารินทร์