สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายดนุสรณ์  บริบูรณ์
 
1. นางวาสินี  ชลสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภา  หวนกระจาย
2. นางสาวนัทธมน  แสงราม
3. นางสาวสลิลทิพย์  นิรัญดร
 
1. นางสาวกฤษณี  ถนอมรอด
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงษ์บำหรุ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 5 1. เด็กชายพฤทธิ์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  รื่นภิรมย์
 
1. นางนาถฤดี  สารสอน
2. นางสาวสุวิจักขณ์กมล  ประครอง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนายุต  ช่างทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  รักแจ้ง
 
1. นายกีฬา  มณีแสง
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แสงกระจ่าง
2. เด็กชายอรรถนนท์  อินทร์พรหม
 
1. นายกีฬา  มณีแสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรณิศ  ปิยะยาตัง
2. เด็กหญิงนันทนา  สังข์คำ
3. เด็กชายพีรภัทร  อนันตภูมิ
4. เด็กหญิงมาริษา  มาลัยพิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  โพนสูง
 
1. นางสาวกัญจนา  เปี่ยมพงศ์สานต์
2. นางสมทรง  ขาวแจ้ง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายศุภพล  สุพลำ
 
1. นายชาตรี  ชมเหิม
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เปรมทอง
 
1. นายพัฒน์พงษ์  แสนโท
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะวรรณ  วิเชียรแลง
2. เด็กชายสารัจ  สุวรรณจิราช
 
1. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น
2. นางสาวสุกัญญา  ทาลุมพุก
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายวิศรุต  สายันต์
2. เด็กชายวิเศษ  สุวรรณจิราช
 
1. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภณิดา  โน๊ตศิริ
2. เด็กชายลิขิต  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัญญา  สินสมุทร
 
1. นางประไพวรรณ  โพสาวัง
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอริสา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางประไพวรรณ  โพสาวัง
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาราธร  โล้สง่า
 
1. นางประไพวรรณ  โพสาวัง
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  อินทร์พรหม
 
1. นางฤดี  ปณิธิธรรม
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิภดา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางลาวัลย์  กลางมณี