สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายดนุสรณ์  บริบูรณ์
 
1. นางวาสินี  ชลสวัสดิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายศุภพล  สุพลำ
 
1. นายชาตรี  ชมเหิม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัญญา  สินสมุทร
 
1. นางประไพวรรณ  โพสาวัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอริสา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางประไพวรรณ  โพสาวัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  อินทร์พรหม
 
1. นางฤดี  ปณิธิธรรม