สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 5 1. เด็กชายพฤทธิ์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  รื่นภิรมย์
 
1. นางนาถฤดี  สารสอน
2. นางสาวสุวิจักขณ์กมล  ประครอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรณิศ  ปิยะยาตัง
2. เด็กหญิงนันทนา  สังข์คำ
3. เด็กชายพีรภัทร  อนันตภูมิ
4. เด็กหญิงมาริษา  มาลัยพิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  โพนสูง
 
1. นางสาวกัญจนา  เปี่ยมพงศ์สานต์
2. นางสมทรง  ขาวแจ้ง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะวรรณ  วิเชียรแลง
2. เด็กชายสารัจ  สุวรรณจิราช
 
1. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น
2. นางสาวสุกัญญา  ทาลุมพุก