สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภา  หวนกระจาย
2. นางสาวนัทธมน  แสงราม
3. นางสาวสลิลทิพย์  นิรัญดร
 
1. นางสาวกฤษณี  ถนอมรอด
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงษ์บำหรุ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แสงกระจ่าง
2. เด็กชายอรรถนนท์  อินทร์พรหม
 
1. นายกีฬา  มณีแสง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เปรมทอง
 
1. นายพัฒน์พงษ์  แสนโท
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิภดา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางลาวัลย์  กลางมณี