สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาณิสรา   จินตนามณีรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  ปิณฑะปราสาท
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญลือชา
 
1. นางสาวมานิตา  ใจห้าว
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรัญชัย  มาตรสงคราม
2. เด็กชายศิวัช  เทียนสุวรรณ
 
1. นางศรีกัลยา  สวนจันทน์
2. นายโกโย  นามกันยา
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิสุทธิยานนท์
2. เด็กหญิงสรินยา  แตงจุ้ย
 
1. นางศรีกัลยา  สวนจันทน์
2. นายโกโย  นามกันยา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรปรียา  ถึงเสียบญวน
 
1. Missjoville  agcopre
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิสุทธิยานนท์
2. เด็กหญิงสรินยา  แตงจุ้ย
3. เด็กหญิงอาทิศยา  ทิพยเนตร
 
1. นางสุนิสา  สก๊อต
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุแอน  ไทย กริสท์
 
1. Missjaneger  L.visillas
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรดา  โกเจริญ
 
1. Missjaneger  L.visillas
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. Mr.kavin  hann woei
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. Mr.kavin  hann woei