สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาณิสรา   จินตนามณีรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  ปิณฑะปราสาท
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญลือชา
 
1. นางสาวมานิตา  ใจห้าว
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิสุทธิยานนท์
2. เด็กหญิงสรินยา  แตงจุ้ย
 
1. นางศรีกัลยา  สวนจันทน์
2. นายโกโย  นามกันยา