สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิตาพร  สุขสมภาพ
 
1. นางสาวดรุณี  สถิตาภินันท์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ถิ่นพายัพย์
2. เด็กชายอาชัญ  หาญคำภา
 
1. นางสาวปราณี  กลมเกลี้ยง
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรณ์วิกา  คำสงสาร
2. เด็กหญิงกัญญภัส  ปราศจาก
3. เด็กชายเกียรติกุล  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวผานิต  คุ้มเดช