สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร์   เกษรอินทร์
3. เด็กหญิงอารยา  พรายกระสินธุ์
 
1. นางปรียาภรณ์  เมืองแพน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายรัญชน์  หนันสุราช
2. เด็กหญิงศุทธวดี  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุลีพร  มะลิทอง
 
1. นางสุดารัตน์  สุขจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สายบัว
2. เด็กหญิงพิชดารัตน์  สุขจันทร์
3. เด็กชายอลงกรณ์  นาคทองคำ
 
1. นางสุดารัตน์  สุขจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสวรรยา  เลิศพลสถิต
 
1. นางสาวเปมิกา  หัสดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายวิษณุทีป  สุกูล
2. เด็กชายวีรภัทร  วิมุขมนต์
 
1. นางอรอุมา  สุจริต