สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนพร  อึ่งชื่น
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรหมพินิจ
 
1. นางผกาวดี  พันธ์สมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงศุทธินี  ถี่ถ้วน
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิลาวัลย์  สุธนะวัฒน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรรณโรจน์
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ชัยสำอางค์
 
1. นางวัฒนา  นามสุนทร
2. นางเปรมจิตร์  ชัยแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงมุกมณี  โสดามุข
 
1. นางสาวสายเหนือ  อินทน้อย
2. นางเปรมจิตร์  ชัยแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ล้อมวงค์
2. เด็กหญิงธันธิญา  ทิมเที่ยง
3. เด็กชายพีรณัฐ  ฉายแสง
 
1. นางกรองแก้ว  ขวัญม่วง
2. นางวัฒนา  นามสุนทร
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  ห้วยใหญ่
2. เด็กชายนักสิทธ์  ศิลปเจริญ
 
1. นางกรองแก้ว  ขวัญม่วง
2. นางวัฒนา  นามสุนทร
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายปฏิภาน  หอมดอก
2. เด็กชายพงศกร  แซ่ตั้ง
 
1. นางวัฒนา  นามสุนทร
2. นางสาวอัญชลี  ภิญโญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีปินตา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กิริมิตร
3. เด็กหญิงนันทนัช  เลี้ยวไพบูลย์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หินประกอบ
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขวัญม่วง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ชินะอมรรัตน์
2. นางสาวสุธิภรณ์  วงสิน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรกานต์  แยัมพจนา
2. เด็กชายชีวาวิชญ์  แป้นมา
3. เด็กหญิงธรรศมณ  พินโยยาง
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เชิดสระน้อย
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมทอง
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนกร  ปานทอง
2. เด็กหญิงศุภมาศ  ไชยเขียว
 
1. นางสาวปภาสรณ์  ตุลาสรณ์
2. นางสถาพร  เกตแจ่ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรรณา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทัศนะสนวิจารณ์
 
1. นางสาวปภาสรณ์  ตุลาสรณ์
2. นางสถาพร  เกตแจ่ม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ประจักษ์จิตร์
2. เด็กหญิงชลลดา  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสุข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กหญิงตุลยา  เหลือบุญนุ่ม
6. เด็กหญิงนันทญา  มาเขียว
7. เด็กหญิงนันทพร  ยังให้ผล
8. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก่นสาร
9. เด็กหญิงศิริพร  จาริสุ
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ถุงกลาง
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางวรรณา  ภาวิไล
3. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลเชื้อ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชินะอมรรัตน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขเมือง
 
1. นางชุติมา  ชวนเชย
2. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขเมือง
2. เด็กหญิงศศิํธร  สุระเสียง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญมาปลูก
 
1. นางชุติมา  ชวนเชย
2. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปุณยานุช  ศรีนุกูล
 
1. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีชาทุม
 
1. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  วิมลรัตน์
2. เด็กหญิงพัชชา  บุบผาอินทร์
3. เด็กหญิงอมราพร  นิโรคะ
 
1. นางวรรณา  ภาวิไล
2. นางสุภาพ  สุขล้น
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  กุลเรือง
2. เด็กชายอติวิชญ์  งามกระบวน
 
1. นางวรรณา  ภาวิไล
2. นางสาวสายสุนีย์  งามสมวงษ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนม์พรรษา  จันนาค
2. เด็กหญิงฐติกา  เนตรจ๋อย
3. เด็กหญิงธันยภรณ์  อุทก
 
1. นางวรรณา  ภาวิไล
2. นางสาวสายสุนีย์  งามสมวงษ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงมั่น
2. เด็กหญิงนัยนา  วิชาดี
3. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญยืน
 
1. นางวรรณา  ภาวิไล
2. นางสาวสายสุนีย์  งามสมวงษ์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สว่างฉาย
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  ชื่นอารมย์
3. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีสนอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  นารี
2. นางวรรณา  ภาวิไล
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.8 เงิน 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธัญชนก   บุญแสง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  มุกดา
 
1. นางจุรีพร  เผือกปาน
2. นางบุผา  กลิ่นรื่น
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนมน  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เดชคุ้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชคุ้ม
 
1. นางสมพิศ  พวงเพ็ชร
2. นางสุรีย์วรรณ  อุ่นสุขสวัสดิ์