สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปุณยานุช  ศรีนุกูล
 
1. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  กุลเรือง
2. เด็กชายอติวิชญ์  งามกระบวน
 
1. นางวรรณา  ภาวิไล
2. นางสาวสายสุนีย์  งามสมวงษ์