สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนพร  อึ่งชื่น
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงมุกมณี  โสดามุข
 
1. นางสาวสายเหนือ  อินทน้อย
2. นางเปรมจิตร์  ชัยแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ล้อมวงค์
2. เด็กหญิงธันธิญา  ทิมเที่ยง
3. เด็กชายพีรณัฐ  ฉายแสง
 
1. นางกรองแก้ว  ขวัญม่วง
2. นางวัฒนา  นามสุนทร
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลเชื้อ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชินะอมรรัตน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขเมือง
 
1. นางชุติมา  ชวนเชย
2. นายสุรวิทย์  วิทยานุกรณ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.8 เงิน 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธัญชนก   บุญแสง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  มุกดา
 
1. นางจุรีพร  เผือกปาน
2. นางบุผา  กลิ่นรื่น
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนมน  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เดชคุ้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชคุ้ม
 
1. นางสมพิศ  พวงเพ็ชร
2. นางสุรีย์วรรณ  อุ่นสุขสวัสดิ์