สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณฐชนน  ศรีสารสกุล
 
1. นางสาวชนัญชิกานต์  โรตมนันทกฤต
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 46.18 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนา  เหลืองเสือ
2. เด็กชายพัฒน์ยศ  วิเวกวินย์
 
1. นายพงศธร  บุระพวง
2. นางสาวิตรี  ละอองเดช