สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธนกิจเดชเจริญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองใย
3. เด็กหญิงสุจินธร  มิตรยิ้ม
4. เด็กหญิงสุณิชา  แช่มทะเพรียว
5. เด็กหญิงอนันตยา  หงษ์จูมพล
 
1. นางสมพร  หิริโอตัปปะ
2. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  เมธีตันติพงศ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  หนูฉ่ำ
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ลุงสร้อย
4. เด็กหญิงอณัชชา  อาราเม
5. เด็กหญิงอนงค์นุช  ฮวบสูงเนิน
 
1. นางพรพรรณ  มีแสง
2. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิกา  โพธิ์ใหญ่
2. เด็กหญิงธันยาพร  รอดเสถียร
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์พระจันทร์
4. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร  มุทาพร
5. เด็กหญิงรัชนก  สระสาลี
6. เด็กหญิงศิริภัสสร  วงค์ตาผา
 
1. นางรัตนาวรรณ  นระชาญ
2. นางสุภาพ  หวานฤดี
3. นายไพรัตน์  มงคลวัจน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มุ่งเกิด
2. เด็กหญิงนภัสกร  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงเอมิกา  เพียสีนุย
 
1. นายพรอนันต์  นนทโครต
2. นางสกุณา  นพศิริ