สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  วิภาลัย
 
1. นางศันสุนีย์  ตันธีระพลชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  แหวนประดับ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  สินทรพรพิชัย
3. เด็กหญิงนันทวัน  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงบัญฑรวรรณ  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงยัน
6. เด็กชายพิชิตพงศ์  แจ่มใส
7. เด็กหญิงพิรดา  ปิยะสังกา
8. เด็กชายพีรพล  ใจอารีย์
9. เด็กชายพีระวิชญ์  วงค์ยืน
10. เด็กหญิงพุธิตา  พืชพันธุ์
11. เด็กชายภานุวุธ  ทองธานี
12. เด็กชายสิริภพ  ทองนำ
13. เด็กชายอนุภัทร  มูนิคม
14. เด็กชายอภิรักษ์  เรือนคำ
15. เด็กหญิงอารยา  สนเอี่ยม
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางนลินี  ทองไทย
3. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
4. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
5. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  อนุอัน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรินทร์  ด้วงเงิน
2. เด็กหญิงจิรชยา  กอเซ็ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญอนันต์ปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสมัย
5. เด็กหญิงธนพร  ร่างน้อย
6. เด็กหญิงนภัสสราภา  คำบริบูรณ์
7. เด็กหญิงปพรภัก  ดอนบุรมย์
8. เด็กหญิงผไทมาศ  สืบสวน
9. เด็กหญิงพิมพ์วลักญช์  ประพัฒน์
10. เด็กหญิงภาวินี  กิ่งทอง
11. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงแก้วเรือง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  อรุณสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอุมาพร  โชติถวิล
14. เด็กหญิงเกวลิน  คงวงค์ญาติ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญชัยยง
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
2. นางผ่องศรี  หมอนทอง
3. นางสาวศรีวิกา  กล่อมสกุล
4. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปาละหล้า
3. เด็กหญิงอริสรา  บำรุงวงศ์
 
1. นางจิระนันท์  เสียงใหญ่
2. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
8 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชุมนวล
2. เด็กชายกฤษดา  บุริกา
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองผา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  จงเยือกกลาง
5. เด็กชายชนกันต์  พลเจริญ
6. เด็กชายณัฐนนท์  มานะ
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชัยชนะ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสุจริต
9. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงทิพยวารี  ทองมอญ
11. เด็กชายธนพล  บุตรศรี
12. เด็กชายธนัญชัย  อ่วมปิ่น
13. เด็กชายธนากร  พินโต
14. เด็กชายธัชกร  กิจบุร
15. เด็กชายธีรพงษ์  เพิ่มเพียรเกียรติ
16. เด็กชายธีรพล  ยศเฟื่องขจร
17. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญโต
18. เด็กชายนันทนัทน์  สุขใส
19. เด็กชายนิรติกร  เขียวเจริญ
20. เด็กชายปฏิภาน  สอพิมาย
21. เด็กหญิงปารมี  บุญญาศาสตร์
22. เด็กชายปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน
23. เด็กชายปิติภัทร  นาคนุช
24. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จึงเจริญ
25. เด็กชายภานุ  แต้มงาม
26. เด็กหญิงมนัชยา  เมืองบรรจง
27. เด็กชายรัฐฌา  เที่ยงแท้
28. เด็กชายรุ่งเรือง  ศักดิ์สุพรรณ
29. เด็กหญิงลลิตา  อนุอัน
30. เด็กชายวรพัทธิ์  ประกอบศิลป์
31. เด็กชายวสิน  อินทร์ฉาย
32. เด็กหญิงวารุณี  บุญพิมพ์
33. เด็กชายวิรภัทร  มะนีออน
34. เด็กหญิงศศิวิมล  เวชบรรพต
35. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทิวาลัย
36. เด็กชายอติชาติ  วงษ์มาน
37. เด็กหญิงอภิชา  สีตาลแก่
38. เด็กหญิงเกสรา  ดอกไม้คลี่
39. เด็กหญิงเบญจิรา  บุญวาที
40. เด็กชายโสภณ  คำคาม
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางธัญญา  เป้าจำนงค์
3. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
4. นางพรพรรณ  มีแสง
5. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
6. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
7. นางสาวศรีวิกา  กล่อมสกุล
8. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
9 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองผา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ติ่งแตง
4. เด็กชายชลกร  ชื่นภิรมย์
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ถนอมจิตร
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประทีปชัชวาล
7. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาบุญ
9. เด็กชายปิยศักดิ์  นิลขาว
10. เด็กชายภัทรชนนท์  มหาปาน
11. เด็กชายศุภกร  ทัดเทียมหัด
12. เด็กชายสหัสวรรษ  จินดาวงษ์
13. เด็กหญิงสุภาพร  ทองยศ
14. เด็กชายสุรเดช  จัตกุล
15. เด็กหญิงเกวลิน  ทองภูธร
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
3. นายพรอนันต์  นนทโครต
4. นางศิริประภา  สิมศิริวัตร์
5. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญผล
2. เด็กหญิงบุษกร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
2. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงชลดา  พรหมเกิด
3. เด็กหญิงธิติสุดา  ศิริสมบัติ
4. เด็กหญิงนัทชา  เอ็นดู
5. เด็กหญิงประภาสิริ  ใจรักษา
6. เด็กหญิงรติมา  เพาะปลูก
 
1. นางจิราพร  แซ่อ๊วง
2. นางธนัญญา   มงคลวัจน์
3. นางสาวสมยงค์  พิมพรัตน์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญน้อย
2. เด็กหญิงสิริปัญญาภรณ์  สมมโนนัย
 
1. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
2. นายวัทธิกร  จันทรกำเนิด
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาทฟัก
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ทารักษ์
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นายวัทธิกร  จันทรกำเนิด
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญน้อย
2. เด็กชายภควัต  มีแสง
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นายวัทธิกร  จันทรกำเนิด
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรฏิกรณ์  ยมหาด
2. เด็กชายพีระพล  เชษฐานันท์
3. เด็กชายยุทธภัณฑ์  วิเวกวินย์
4. เด็กชายศิรศักดิ์  ชัยโสภณสกุล
5. เด็กชายสุรเกียรติ  ใจอาษา
6. เด็กชายหัสวรรษ  อ่วมสอาด
7. เด็กชายอภิสิทธื์  พันสอน
 
1. นายธีระพงษ์  วงษ์ประเวศ
2. นางประดับ  อ่อนน้อม
3. นางสาวอำพรรัตน์  ทิพย์สมบัติ
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วยศ
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์