สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมสถิต สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลกร  นนทศรี
2. เด็กหญิงณิชา  บุตรศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองพันชั่ง
 
1. นายภารพ  ไตรวงค์ย้อย
2. นางแก้วฟ้า  สมุทรชีวะ